dcsimg

 

12. ช่างเทคนิคไฟฟ้า

จุดประสงค์

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะทางช่าง ทั้งทางด้านการดูแล ควบคุม เฝ้าระวัง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปวช. ทางด้านไฟฟ้ากำลังหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการ

 • รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อวิศวกรไฟฟ้า
 • ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
 • ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกตามความสามารถและอำนาจหน้าที่

ความรับผิดชอบตามหน้าที่

 • ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
 • แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
 • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน
 • ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ
 • ติดตาม และปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
 • เสนอวิธีการ และแนวทางในการแก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าต่อวิศวกรไฟฟ้า
 • ให้คำแนะนำในการออกแบบ และประดิษฐ์เครื่องมือตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานรวมทั้งเสอนแนะนำดีข้อเสียของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ
 • ติดตั้งและดูแลระบบโทรศัพท์ของบริษัทฯ และของพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปทำงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโทรศัพท์ดังกล่าว
 • เฝ้าระวังการทำงาน และการเดินระบบภายในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างปกติ หรือเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดและถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขทันที
 • ให้คำแนะนำในการทำงาน และสอนงานแก่ผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า
 • วิเคราะห์ สรุป และรายงานสาเหตุและผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้
 • ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน :โรงควบคุมคุณภาพน้ำเทศบาลนครเชียงใหม่

กรอกใบสมัคร