dcsimg

 

14. พนักงานเดินระบบ 2 ตำแหน่ง

จุดประสงค์

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย, ส่วนงานดูแลระบบบำบัดกากตะกอน และส่วนงานดูแลระบบท่อรวบรวม โดยพนักงานจะสามารถเลื่อนระดับได้ตามความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานเป็นพื้นฐาน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปวช. ทางด้านไฟฟ้า, เครื่องกล หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดกากตะกอน และระบบท่อรวบรวม หรือที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาต / ประกาศนียบัตร : ใบอนุญาตขับรถ (ถ้ามี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบด้านการจัดการ

 • รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
 • ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
 • ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกตามความสามารถและอำนาจหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบตามหน้าที่

 • ดูแลและเฝ้าระวังการเดินระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน รวมทั้งรายงานต่อหัวหน้างานเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น
 • ดูแลและปรับระดับการไหลของน้ำ และน้ำเสียในโรงงาน
 • ตรวจสอบระดับน้ำ และน้ำเสียเพื่อให้เหมาะสมต่อระบบบำบัด
 • ดูแล รักษาความสะอาด และกำจัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำเสียที่ตะแกรงดักขยะเพื่อควบคุมการไหลของน้ำเสีย
 • ควบคุมตัวปรับระดับของเครื่องผสมคลอรีน ปูนขาว และสารเคมีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของส่วนงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ในโรงบำบัดน้ำเสีย และรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อเกิดความเสียหาย
 • ดูแล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการทำงานของปั๊มน้ำ ปั๊มลม และมอเตอร์ชนิดต่างๆ ในโรงบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแล ทำความสะอาด ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • เก็บรวบรวมตัวอย่างน้ำ และน้ำเสียเพื่อวิเคราะห์ และหาค่า DO, PH, อุณหภูมิ และ SV 30
 • ตรวจสอบ และบันทึกผลการทำงานของเครื่องมือ และเครื่องจักรอัตโนมัติ ตามรายงานประจำวันที่ส่วนงานกำหนด
 • บันทึกค่าไฟ และค่าน้ำประปาตามกำหนด
 • ทำความสะอาดบ่อน้ำ และบ่อน้ำเสียตามกำหนด
 • ติดตามและปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพ (ดินแดง/หนองแขม/ทุ่งครุ)

กรอกใบสมัคร