dcsimg

 

10. ช่างเทคนิคเครื่องกล

จุดประสงค์

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะทางช่าง ให้กับศูนย์งานซ่อมบำรุง ทางด้านการดูแล ควบคุม เฝ้าระวัง และซ่อมแซมเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปวช. ทางด้านเครื่องกลหรือช่างยนต์ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

ใบอนุญาต / ประกาศนียบัตร : ใบอนุญาตขับรถ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบด้านการจัดการ

 • รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
 • ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
 • ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกตามความสามารถและอำนาจหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบตามหน้าที่

 • ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องกล และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
 • แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องกล และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ
 • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รายงานสาเหตุและผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน
 • ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ
 • ติดตาม และปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงควบคุมคุณภาพน้ำเทศบาลนครเชียงใหม่

กรอกใบสมัคร