dcsimg

 

9. เจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายการตลาดและขาย

จุดประสงค์

 • ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลความต้องการ ตารางเวลา และระบบเอกสารของฝ่าย ค้นหาเอกสาร สื่อโฆษณา และข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอทางด้านราคา และส่งผลรายงานให้กับลูกค้าเพื่อการประมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ปฏิบัติงานและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เลขานุการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบด้านการจัดการ

 • รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
 • ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
 • ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกตามความสามารถและหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบตามหน้าที่

 • ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย
 • รวบรวม ข้อมูล เอกสารต่างๆ และบันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ
 • จัดระบบข้อมูลและเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ภายในฝ่ายให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก ในการกำหนดตารางเวลานัด ของพนักงานภายในแผนก
 • ประสานงานด้านเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นกับฝ่ายวิศวกรรมและ แผนกทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้ในรายงานข้อเสนอทางด้าน การประมูลงาน / การเสนอราคา
 • จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่างๆ พร้อมค้นหาช่องทางสื่อโฆษณาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่าย
 • ประสานงานกับพนักงานภาย ในฝ่าย เพื่อการจัดทำและ/หรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานข้อเสนอทางด้านการประมูลงาน/ การเสนอราคา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแผนกทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลของด้านความสามารถของบุคลากร ในรายงานข้อเสนอทางด้านการประมูลงาน / การเสนอราคา พร้อมทั้งประสานงานจัดส่งรายงานนั้นให้ทันภายในช่วงระยะเวลาการประมูลที่กำหนด
 • ทำหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายภายในฝ่ายให้ถูกต้องและส่งข้อมูลให้กับแผนกบัญชีและการเงิน
 • ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรอกใบสมัคร