dcsimg

 

13. นักวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์

 • วิเคราะห์ด้านเคมีและชีวเคมีในน้ำและของเสียจากโรงงาน รวมถึงช่วยเหลือการตรวจภาคสนามเพื่อระบุและบรรเทาปัญหาน้ำเสีย และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในสาขาวิชาเคมี แบคทีเรียวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในห้องปฏิบัติการทดลอง การวิเคราะห์น้ำหรือของเสียจากโรงงาน หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่ใกล้เคียง

ใบอนุญาต / ประกาศนียบัตร : ใบอนุญาตขับรถ (ถ้ามี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบด้านการจัดการ

 • รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
 • ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
 • ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกตามความสามารถและหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบตามหน้าที่

 • เก็บตัวอย่างน้ำเสียและของเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ทำการทดสอบทางเคมีและชีวเคมี และบันทึกผลการทดลองพร้อมกับทำให้เป็นมาตรฐาน ทั้งในภาคสนามและในห้องทดลองจากตัวอย่างที่เก็บมา
 • รวบรวมและบันทึกข้อมูลการทดลอง เตรียมร่าง และจัดทำรายงานให้หัวหน้างานรับทราบ
 • ทำความสะอาดและรักษาอุปกรณ์ในห้องทดลอง และอุปกรณ์ภาคสนาม
 • ดูแล บำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ และซอฟแวร์ให้มีมาตรฐานในการวิเคราะห์ และตีค่าข้อมูลต่างๆ
 • รายงานการทำงานของทีมงาน และรวบรวมข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ
 • เสนอ และรายงานประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นให้หัวหน้างานทราบให้เร็วที่สุด รวมถึงเสนอแนวทางในการแก้ไขเพื่อช่วยในการตัดสินใจของหัวหน้างาน
 • ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพ (โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ)

กรอกใบสมัคร