dcsimg

นักศึกษา ป.โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท จากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการบริหารจัดการ โดย ยูบีเอ ผู้นำด้านการให้บริการ บริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร การเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากยูบีเอ ได้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่และตอบคำถามต่างๆ พร้อมกับนำชมการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก<< กลับหน้าข่าวสาร