dcsimg

บริษัท Vina Kraft Paper Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม
เข้าศึกษาดูงาน

โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 พนักงาน บริษัท Vina Kraft Paper Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการบริหารจัดการแบบครบวงจร โดย บริษัทยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด หรือ ยูบีเอ ซึ่งเราได้จัดเตรียมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำเสีย ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ให้ความรู้ด้านกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย พร้อมทั้งพาเยี่ยมชม การทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้เยี่ยมชม ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทีมวิศวกรของ UBA มีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ และเรายินดีที่ได้แบ่งปันความรู้ สู่สังคม เพื่อเป็นประโยชน์สืบต่อไป " UBA นวัตกรรมสร้างคุณค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "<< กลับหน้าข่าวสาร