dcsimg

บริษัท VS Chem (1970) Co.,Ltd. เข้าศึกษาดูงาน โรงควบคุมคุณภาพ
น้ำทุ่งครุ

ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 พนักงานจาก บริษัท VS Chem (1970) Co.,Ltd จำนวน 6 ท่าน เข้าศึกษา ดูงาน โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการบริหารจัดการแบบครบวงจร โดย บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด หรือ ยูบีเอ ซึ่งเราได้จัดเตรียมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร จัดการน้ำเสีย ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ให้ความรู้ด้านกระบวนการ บำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย พร้อมทั้งพาเยี่ยมชม การทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำรวมถึงตอบข้อซักถาม ของผู้เยี่ยมชม ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทีม วิศวกรของ UBA มีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ โรงควบคุม คุณภาพน้ำขนาดใหญ่และเรายินดีที่ได้แบ่งปันความรู้ สู่สังคม เพื่อเป็นประโยชน์สืบต่อไป " UBA นวัตกรรม สร้างคุณค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "<< กลับหน้าข่าวสาร