dcsimg

ประวัติความเป็นมา

ยูบีเอ ผู้นำด้านแนวคิดใหม่ในการจัดการมลภาวะทางน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (หรือยูบีเอ) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และวิทยาการความรู้ด้านการจัดการมลภาวะทางน้ำและวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยทุนจดทะเบียนก่อตั้งกว่า 40 ล้านบาท วันนี้ยูบีเอคือ ผู้นำในการให้บริการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้เรามั่นใจว่า คุณภาพในการให้บริการ คือ หัวใจสำคัญที่สร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าและสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนกับเรา ทุกย่างก้าวของความสำเร็จ เกิดจากคุณภาพในการให้บริการและความใส่ใจในทุกขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

นโยบายในการจัดการ
คุณภาพด้านการให้บริการ คือหัวใจของความสำเร็จ กว่า 10 ปี ของยูบีเอ ในการเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร เราให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเราเชื่อว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพดีที่สุด ต้องเกิดจากการใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญต้องสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าได้อย่างคุ้มค่าและนั่นคือเหตุผลว่าทำไม ยูบีเอ จึงเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดและรวบรวมน้ำเสียรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองทั้งระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 และระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO 45001 ร่วมทั้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆมากมาย ให้เป็นผู้ดูแลเรื่องการบริหารจัดการมลภาวะทางน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรอีกด้วย

นโยบายคุณภาพ
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (ยูบีเอ) ในฐานะผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ โดยได้จัดตั้งระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะผู้บริหารระดับสูงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพของยูบีเอไว้ ดังนี้

คุณภาพดี มุ่งมั่นพัฒนา ตอบสนองลูกค้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ บริษัทได้จัดให้มีวัตถุประสงค์ ด้านคุณภาพ ดังนี้

1.คุณภาพของงานดี

2.พัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง

3.ลูกค้าพึงพอใจในบริการตามที่คาดหมายไว้

4.ปฏิบัติงานโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

5.การบริหารทรัพยากร

6.กระบวนการในการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์

7.การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (UBA) ในฐานะผู้ให้บริการงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย จึงมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยมีนโยบายดังนี้

1.UBA จะมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ รวมถึงการจำกัดและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยร่วมกับมุ่งมั่นในการให้สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและน่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน โดย
   1.1 ควบคุมไม่ให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ เนื่องจากการให้บริการของบริษัท โดยจะควบคุมให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด      
   1.2 ควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อการกำจัดและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน
 
2.UBA จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบการจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท และจะพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด
 
3.UBA จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจะกำหนดแนวทางในการนำกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปใช้กับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม การชี้บ่งและการประเมินความเสี่ยงและโอกาศของบริษัท
 
4.UBA จะมุ่งมั่นในการให้คำปรึกษา ให้พนักงานมีส่วนร่วม และมีการสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจะมีการฝึกอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะนำนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของบริษัทเผยแพร่แก่พนักงาน สังคม และชุมชน
 
5.UBA จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO 14001 และ ISO 45001 โดยการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอยู่เสมอ รวมทั้งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง