dcsimg

Welcome to UBA Wastewater Treatment's Blog

Subscribe to feed Latest Entries

แนวโน้มการบำบัดน้ำเสียในปี 2013 Wastewater Treatment Trends 2013

Posted by Super User
Super User
Super User has not set their biography yet
User is currently offline
on Wednesday, 20 February 2013
in บทความด้านการบำบัดน้ำเสีย

 สวัสดีครับ ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในปี 2556 กับบทความแรกแห่งปีของ UBA Blog ของเรานะครับ วันนี้ ผม Dr.UBA ขอนำเสนอ บทความเรื่อง แนวโน้มของการบำบัดน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นในปี 2556 นี้นะครับ ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ ระบบบำบัดน้ำ กับปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำนั้นกลับสวนทางกัน นั่นหมายความว่า ขณะที่กำลังการผลิตแจกจ่ายน้ำสะอาดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เงินลงทุนในส่วนของระบบและสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำนั้นย่อมสูงขึ้นอย่าง ชัดเจน มากไปกว่านั้นขณะที่แหล่งน้ำสะอาดหายากมากขึ้นๆแน่นอนว่าค่าน้ำก็ย่อมสูง ขึ้นตามไปด้วย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดแนวโน้มของการนำน้ำจากอุตสาหกรรมกลับ มาใช้ใหม่

กฎข้อบังคับและและความต้องการที่จะลดต้นทุนให้มากที่สุดนั้น เป็นแรงผลักดันพื้นฐานของความพยายามของทั่วโลกที่จะนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากต้นทุนของค่าน้ำ (ต้นทุนการผลิต, การควบคุม, การแจกจ่าย และพลังงาน) นั้นอยู่ในช่วงปรับตัวสูงขึ้น ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจึงพยายามมองหาแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายใน การบำบัดน้ำ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าการผลิต ค่าการแจกจ่าย หรือแม้แต่ค่าพลังงานที่ใช้ในการจัดการกับน้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ถือเป็นโอกาสสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในการลดต้นทุนดัง กล่าวจากเดิมที่ผู้ใช้ในน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมใช้น้ำครั้งเดียวแล้วทิ้ง ตอนนี้พวกเขากำลังหาทางใหม่ๆที่จะทำความสะอาดน้ำเสียหรือน้ำทิ้งเหล่านั้น และนำกลับมาใช้ เช่น ใช้เป็นน้ำ Make up ใน Cooling Towers เป็นต้น

01.09.13_Moorefield_WWTP_Slider

ขณะเดียวกันชุมชนต่างๆก็มีส่วนผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้นช่วยกันลด ปริมาณการใช้น้ำด้วย การทำ Water Footprint โดยผ่านการใช้น้ำ recycle และ reuse จากทั้งระบบ ultrafiltration และ ระบบ Reverse-Osmosis สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นกลายเป็นส่วนสำคัญในการลดปริมาณการใช้น้ำ

สำหรับ supplier ที่ขายระบบบำบัดน้ำ เทคโนโลยีต่างๆกับกฎข้อบังคับต่างๆก็มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน คือ เมื่อกฎข้อบังคับต่างๆเข้มงวดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ก็ก้าวหน้าตามไปด้วยเช่นกัน ผู้ใช้น้ำจากทั้งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมก็ล้วนทำงานหนักมากขึ้นที่จะลด ปริมาณการใช้สิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้การใช้แหล่งน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ระบบบำบัดน้ำด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพิ่มระดับความปลอดภัย ก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆ ผู้จัดหาเทคโนโลยีหรือ supplier เหล่านี้ก็ได้เน้นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่พร้อมจะทำงานใน สภาวะแวดล้อมที่หนักขึ้น ขณะเดียวกับก็ต้องง่ายต่อการควบคุมและดูแล

...
Tags: Untagged
Hits: 190780 0 Comments
0 votes