dcsimg

Good Service

คือ หัวใจสำคัญในการให้บริการ ที่ยูบีเอ เรายึดหลักการทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อคุณภาพที่ดีของการบริการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

Recognition

คือ คำมั่นสัญญาที่เรายึดมั่นในการทำงาน ว่าผู้รับบริการจะได้รับการใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนของการทำงาน คือบริการที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

Enthusiasm

คือ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

Analytical Thinking

คือ หลักการคิดอย่างเป็นระบบในการวางแผนการทำงาน และการวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆ ที่ยูบีเอ เรานำมาใช้ในการดำเนินงานและให้บริการ

Teamwork

คือ หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่เรายึดถือปฏิบัติ เพราะเราเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมนั้นก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน