dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำ

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

ระบบผลิตน้ำที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมต่างๆ จำเป็นจะต้องมีน้ำใช้ที่ปราศจากไอออนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณภาพน้ำที่ผลิตได้ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมและแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิต ด้วยเทคโนยีการผลิตหลายรูปแบบตามความต้องการลูกค้า เช่น EDI หรือ Mixed Bed