dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

บริการที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร

คือ บริการให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเข้าไปเก็บข้อมูล พร้อมค้นหาความต้องการที่แท้จริงหรือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้น กับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงด้านระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไข หรือ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียตามความต้องการของท่าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกการตัดสินใจของท่าน จะเกิดขึ้นจากการมีทีมที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำปรึกษาแบบรอบด้าน ครอบคลุมทุกความต้องการอีกด้วย